net-nabytek.cz

Nábytek a bytové doplňky za výhodné ceny

Reklamační řád

Záruční lhůta

Na veškeré zboží se poskytuje záruka 24 měsíců, není-li uvedeno jinak. Záruka se nevztahuje na poškození nesprávným užíváním, neodbornou montáží, poškození klientem při manipulaci a běžné opotřebení.

Odstoupení od smlouvy a zrušení objednávky

Ze strany kupujícího

Kupující ( fyzická osoba, občan nepodnikající) má dle Obchodních podmínek e-shopu právo zboží ve lhůtě 14 dní od převzetí vrátit i bez udání důvodů. Toto právo je podmíněno splněním podmínek uvedených níže. Při jejich splnění je zboží přijato zpět a zákazníkovi vrácena plná cena zboží. Nevztahuje se na zaplacenou uskutečněnou dopravu zboží ke kupujícímu.

 1. Kontaktujte nás prosím e-mailem na   obchod * zavináč* net-nabytek.cz  a dohodněte si způsob vrácení zboží.
 2. Zboží, jež chcete vrátit ve lhůtě 14 dní, musí být do 14-ti dnů ode dne dodání dodáno zpět na adresu prodávajícího v původním obalu, nesmí nést známky používání, montáže nebo opotřebení. Zboží musí být kompletní, nepoškozené, včetně záručního listu a návodu.
 3. Prodávající si vyhrazuje lhůtu 10-ti dnů na zkontrolování stavu vráceného zboží. Poté, co bude zboží přijato na náš sklad a zkontrolována jeho bezchybnost, funkčnost a neopotřebovanost, bude Vám vystaven dobropis a do 30-ti dnů Vám budou vráceny peníze, převážně bezhotovostním převodem.
 4. Vpřípadě, že při kontrole na našem skladě bude zjištěno poškození, opotřebení zboží nebo jiné nedodržení výše uvedených podmínek, nebude zboží přijato zpět a bude vráceno majiteli na jeho náklady.
 5. Storno objednávky ze strany kupujícícho – kupující má právo stornovat svou objednávku do 24hodin od jejího odeslání prodávajícímu. Toto storno musí proběhnout pouze písemnou formou, tedy zasláním e-mailu na naši adresu   obchod *zavináč* net-nabytek.cz . Storno objednávky není platné, dokud jej zpětně e-mailem nepotvrdíme. V případě, že potvrzení Vašeho storna objendávky neobdržíte, prosím, Váš požadavek opakujte opětovným přeposláním původního e-mailu. Může se stát, že Váš požadavek na storno nebyl doručen.

Každá objednávka kupujícího je dle Obchodního zákoníku a Obchodních podmínek závazná.

Pokud kupující stornuje svou objednávku později než po 24hodinách od jejího uskutečnění, může mu být účtován manipulační poplatek ( smluvní pokuta ) ve výši 200,- Kč.

Pokud kupující stornuje svou objednávku až po obdržení oznámení od prodávajícího, že mu bude zboží dodáno v určitý den, nebo si kupující nevyzvedne zásilku na dobírku, bude mu účtován manipulační poplatek ( tzv. smluvní pokuta )  ve výši 500,- Kč.

V případě neuhrazení smluvních pokut výše uvedených na náš bankovní účet bude pohledávka postoupena společnosti Uhrazeno.cz  , kde výše těchto poplatků již bude dvojnásobná a budou přičteny náklady spojené s vymáháním pohledávky.

Ze strany prodávajícího

V případě, že došlo k ukončení výroby zboží u výrobce, nebo v případě vážných provozních důvodů na straně prodávajícího, či v případě problémů charakteru vyšší moci (živelná pohroma apod.), má prodávající právo stornovat již potvrzenou objednávku kupujícího, případně jej informovat o jiných možnostech a náhradním zboží.

Kupujícímu v tom případě bude vrácena plná výše již zaplacené zálohy. V případě, že došlo k problémům v dodávkách ze strany výrobce, nebo z provozních příčin není možné dodržet termín dodání, bude prodávající o této skutečnosti informovat zákazníka neprodleně po zjištění těchto okolností. Ten má právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv smluvních pokut.

Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v textu či cenách. V případě, že kvůli takové chybě má zboží jiné vlastnosti než deklarované, má zákazník právo zboží vrátit. V takovém případě je kupujícímu vrácena plná cena zplaceného zboží a nejsou účtovány žádné smluvní pokuty.

Reklamační řád

 1. Reklamační řád popisuje zásady a postupy uplatňované při reklamaci. Tento řád nevylučuje ani neomezuje jakékoliv práva zákazníka plynoucí ze zákona. Základní práva a povinnosti týkající se reklamací se řídí Občanským zákoníkem a Obchodními podmínkami tohoto e-shopu.
 2. Pokud se během záruční doby objeví závada způsobená chybou konstrukce, výroby, nebo vadou materiálu, má zákazník právo požadovat bezplatnou opravu nebo výměnu vadného dílu. Pokud má závada charakter, jež znemožňuje užívání výrobku běžným způsobem, má právo rovněž výrobek vrátit a požadovat nový bezvadný, nebo vrácení peněz pokud je to účelné.Reklamovaný díl bude dodavatelem bezplatně opraven nebo vyměněn za nový.

  Nutným předpokladem pro přijetí reklamace je prokázání nákupu příslušným daňovým dokladem a záručním listem. Dále má dodavatel právo požadovat předání výrobku k posouzení závady v rámci reklamace na adrese své provozovny.

  Záruka se nevztahuje na poškození živlem, nesprávným používáním, poškození způsobená používáním na jiné než běžné účely, mechanická poškození, poškození způsobená neodbornou montáží a na výrobky, které zákazník upravil nebo modifikoval. Záruka se rovněž nevztahuje na poškození vlivem špatného skladování ve vlhku, nebo jiných než pokojových teplotách, případně poškození vlivem přímého slunečního záření a sálavého tepla. Dále se záruka nevztahuje na čalounění a textilní části nábytku způsobené nesprávným čištěním. Běžné opotřebení z důvodu každodenního užívání zboží není důvodem k reklamaci.

 3. Dodavatel vyřídí reklamaci do 30ti dnů od převzetí písemné reklamace. Pokud nebude ze strany zákazníka splněn některý z požadavků na uplatnění reklamace (předložení dokladu o koupi a záručního listu, předání zboží k posouzení dodavateli), bude reklamace odložena a termín reklamace prodloužen o dobu do splnění těchto požadavků.
 4. Pokud není v možnotech prodávajícího, výrobce ani dovozce reklamaci kompletně vyřídit do 30-ti dnů, bude prodávajícím vystaven Protokol o reklamaci s vyjádřením o dalším termínu dodání reklamovaného dílu nebo opravy.  V některých případech zakázkové výroby totiž skutečně není možno garantovat dodání / opravu do 30-ti dnů.
 5. Záruční lhůta na všechny produkty z našeho e-shopu je 24 měsíců, není-li uvedeno jinak a začíná běžet od data dodání zboží zákazníkovi, nebo předání dopravci.

Reklamace kupujícího musí obsahovat:

 • Přesný název reklamovaného zboží
 • Konkrétní a vyčerpávající popis závady
 • Ideální je přiložit také fotodokumentaci reklamované závady
 • Přesné označení reklamovaného dílu (nejlépe dle návodu k montáži) uvedením konkrétního dílu
 • Kopie dokladu o koupi zboží v našem e-shopu
 • Záruční list, pokud byl ke zboží přiložen
 • Adresu, kam zaslat vyřízení reklamace a kontakt na Vás – telefon, e-mail

Pokud nebude reklamace obsahovat všechny náležitosti, není možné se jí zabývat a bude odmítnuta.
Reklamovaný výrobek je na požádání nutné dodat na adresu provozovny dodavatele k posouzení, pokud o to dodavatel nepožádá, je nutné zaslat alespoň fotodokumentaci poškození e-mailem.  V případě uznání reklamace bude výrobek zaslán zpět kupujícímu na náklady prodávajícího.

Reklamační protokol Vám bude vystaven a zaslán jako potvrzení o přijetí reklamace e-mailem. Pokud jej neobdržíte do 7mi dní, kontaktujte nás prosím telefonicky. Pravděpodobně Vaše reklamace nepřišla na náš e-mail a je nutné ji zaslat znovu.

V Uherském Hradišti 28. listopadu 2013.